Junior handling

3

 

REGULAMIN KONKURSU „MŁODY PREZENTER”

Konkurs „Młody Prezenter” ma na celu edukację i aktywizację  młodzieży zainteresowanej sportem kynologicznym i jest jedną z form realizacji zadań statutowych Związku Kynologicznego w Polsce (zwanego dalej Związkiem). Wszelka aktywność związana z konkursem szkolenie w Oddziałach Związku, eliminacje i finały powinna być prowadzona pod kątem przygotowania młodych prezenterów do optymalnej, zgodnej z etyką kynologiczną, zasadami sportowej, koleżeńskiej rywalizacji i regulaminami Związku, prezentacji psów na wystawach i innych imprezach kynologicznych organizowanych pod patronatem Związku. Prezenterzy deklarujący chęć uczestnictwa w konkursie „Młody Prezenter” powinni przestrzegać zasady, że dokonywana przez nich prezentacja psów na wystawach lub innych imprezach kynologicznych ma charakter sportowy i wyłącznie amatorski. Uczestnik konkursu „Młody Prezenter” po ukończeniu 16. roku życia musi być członkiem Związku, zgodnie z uregulowaniami zapisanymi w Statucie Związku. Przepis ten nie dotyczy uczestników będących cudzoziemcami i mającymi miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dopuszcza się do udziału w konkursie “Młody Prezenter” na zasadach ogólnych zakładając, że reprezentują zagraniczne organizacje kynologiczne będące członkami FCI. Uczestnik konkursu „Młody Prezenter” podlega przepisom Regulaminu Wystaw Psów Rasowych, analogicznie przypisane mu są wszystkie prawa, obowiązki, ograniczenia i sankcje takie jak wystawcom. Nadzór i odpowiedzialność za działania niepełnoletniego uczestnika konkursu, także niepełnoletniego członka Związku, spoczywa na rodzicu lub opiekunie prawnym. Konkurs „Młody Prezenter” organizowany jest obowiązkowo na wystawach międzynarodowych oraz, w zależności od uznania i możliwości organizatorów, na wystawach krajowych i klubowych.
Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą wystaw wszystkich rang organizowanych w Polsce przez Oddziały Związku. Na wystawach organizowanych w Polsce, mających rangę Wystawy Światowej lub Wystawy Europejskiej stosowane są odrębne przepisy, zgodne z regulacjami FCI.
Na potrzeby niniejszego regulaminu konkurs nosi nazwę: Konkurs „Młody Prezenter”, w stosunku do wystaw zagranicznych organizowanych pod patronatem FCI używa się nazw
przyjętych przez FCI (Junior Handling).
I. Przepisy dotyczące wystaw międzynarodowych, krajowych i klubowych.
1. Zasady zgłaszania do konkursu „Młody Prezenter”.
1.1. Konkurs „Młody Prezenter” jest rozgrywany w dwóch grupach wiekowych:
– grupa I – młodsza od 9 do 13 lat, – grupa II – starsza od 14 do 18 lat,
Dolna granica wieku to ukończone w dniu wystawy 9 lat. Górna granica wieku to koniec roku kalendarzowego, w którym prezenter ukończył 18 lat. Prezenter zmienia grupę wiekową z początkiem roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym ukończył 14 lat.
1.2. Zgłoszenia do konkursu, które należy przesłać w terminie podanym przez organizatora wystawy powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko prezentera, jego datę
urodzenia, adres zamieszkania, rasę, nazwę, przydomek oraz numer rodowodu psa, z którym młody prezenter będzie występował. Integralną częścią zgłoszenia musi być pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka (niepełnoletniej osoby) w konkursie, zawierająca dane personalne, informację o przynależności do Oddziału Związku rodzica lub opiekuna prawnego oraz jego oświadczenie o dokonaniu wpłaty bieżącej składki członkowskiej. Pełnoletni uczestnik konkursu nie potrzebuje zgody rodzica, w zgłoszeniu musi podać Oddział Związku do którego należy. Uczestnicy konkursu, którzy ukończyli 16 lat muszą złożyć oświadczenie o opłaconej składce członkowskiej. Organizator wystawy zobowiązany jest potwierdzić pisemnie przyjęcie zgłoszenia.
1.3. Pies zgłoszony do konkursu „Młody Prezenter” nie musi uczestniczyć w wystawie (podlegać ocenie eksterieru), ale musi odpowiadać tym samym warunkom, jak przy zgłoszeniu na wystawę. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się zmianę psa przed rozpoczęciem konkursu, należy ją zgłosić u sędziego na ringu . Zmiana psa w trakcie trwania konkursu jest możliwa wyłącznie za zgodą sędziego, z ważnych przyczyn.Nie dopuszcza się do konkursu psów wykazujących agresywne zachowania, bojaźliwych i w złej kondycji fizycznej. Sędzia ma prawo odmówić oceny prezentera, który startuje z psem agresywnym, bojaźliwym lub będącym w złej kondycji fizycznej. Za szkody wyrządzone przez psy uczestniczące w
konkursie, w tym za szkody wyrządzone przez psy użyczone uczestnikom do konkursu odpowiada właściciel psa.
1.4. Opłaty za udziałw konkursie „Młody Prezenter” wyznacza i pobiera Oddział organizujący wystawę.
1.5. Nazwiska wszystkich uczestników konkursu i dane zgłoszonych do konkursu psów (rasa, nazwa i numer rodowodu psa) muszą być ujęte w katalogu wystawowym.
2. Informacje w katalogu wystawy i reklama konkursu.
2.1. Organizator wystawy zobowiązany jest zamieścić informację o konkursie „Młody Prezenter” w reklamach wystawy.
2.2. W katalogu wystawowym musi być zamieszczona szczegółowa informacja o przebiegu konkursu z dokładnym wskazaniem miejsca, godziny, nazwiska sędziego i listy zgłoszonych uczestników.
2.3. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie prezenterzy ujęci w katalogu.
3. Przebieg i ocena konkursu.
3.1. Oceny konkurencji Młody Prezenter dokonują sędziowie kynologiczni, posiadający odpowiednie uprawnienia.
3.2. Konkurs odbywa się na ringu wyznaczonym do tego celu przez organizatora wystawy, jeżeli istnieje taka możliwość techniczna to na ringu głównym wystawy. Konkurs „Młody
Prezenter” zalicza się do konkurencji finałowych wystawy i winien je rozpoczynać zwyczajowo na zasadzie pierwszeństwa.
3.3. Konkurs ma charakter publiczny, organizator winien zapewnić publiczności jego swobodne obserwowanie. Organizator winien zapewnić obsługę techniczną konkursu. W ringu, w którym przeprowadzany jest konkurs mogą przebywać wyłącznie: sędzia, obsługa techniczna konkursu, zgłoszeni prezenterzy z psami oraz asystent kynologiczny lub sędzia zdobywający uprawnienia na tę specjalność, ewentualnie tłumacz.
3.4. Prezenterzy otrzymują numery startowe przygotowane przez organizatorów dla każdej grupy wiekowej oddzielnie, które są zobowiązani nosić w widocznym miejscu przez cały czas trwania konkursu. Numery wydaje organizator, do każdej grupy wiekowej osobno, bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu.
3.5. Konkurs przeprowadza się bez przerwy rozpoczynając od godziny podanej w katalogu. Kolejno po sobie – według numerów startowych – oceniani są prezenterzy w grupie wiekowej młodszej a po nich prezenterzy z grupy starszej. W każdej grupie wiekowej sędzia dokonuje oceny indywidualnej, wyłania najlepszych prezenterów, którzy po ocenie porównawczej otrzymują lokaty od 1 do 4. Konkurs kończy porównanie zwycięzców obu grup przyznaniem tytułu Zwycięzca Dnia.
3.6. Prezenterzy zobowiązani są stawić się w ringu punktualnie. Ocena spóźnionego prezentera może odbyć się wyłącznie za zgodą sędziego, poza konkurencją. W takim przypadku sędzia może przyznać wyłącznie punkty za udział(od 0 do 5 punktów).
4. Punktacja konkursu.
4.1. Uczestnicy eliminacji oceniani są przez sędziego indywidualnie i mogą otrzymać od 0 do 5 punktów.
4.2. Oceny indywidualnej prezenterów, oceny porównawczej, przyznania lokat i tytułu dokonuje sędzia jednoosobowo.
4.3. Ocena sędziego skutkująca przyznaniem prezenterom indywidualnych punktów, lokat i tytułu jest ostateczna. Nie przysługuje od niej odwołanie.
Punktacja dla obu grup wiekowych:
lokata I 10 punktów
lokata II 8 punktów
lokata III 6 punktów
lokata IV 4 punkty
4.4. Z porównania zwycięzców grup wiekowych wybiera się „Zwycięzcę Dnia”, który otrzymuje dodatkowo 5 punktów.
4.5. Kryteria oceny prezentera:
– ogólne wrażenie pary: prezenter i pies,
– prawidłowość i sprawność pokazu z psem własnym i obcym,
– przestrzeganie kolejności zadań, dokładność wykonania poleceń sędziego,
– panowanie nad psem,
– umiejętność pokazania psa zależnie od rasy,
– kulturalny, troskliwy kontakt z psem,
– kondycja i przygotowanie psa do pokazu,
– sprawność organizacyjna (punktualność, spostrzegawczość, właściwe ustawianie się).
4.6. Punktację wpisuje się na specjalnie przygotowane karty oceny. Karty sporządzane są w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których po zakończeniu konkursu, oryginał otrzymuje uczestnik, a kopię organizator wystawy przesyła do biura Zarządu Głównego ZKwP regulaminowym 30 dni (łącznie ze sprawozdaniem z wystawy), jednak nie później niż tydzień od dnia kończącego sezon w danym roku. Punktacja liczona jest przez jeden sezon wystawowy. Podstawą są wyniki uzyskane wyłącznie na wystawach organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce.
4.7. Punkty uzyskane w trakcie jednego sezonu są podstawą do kwalifikacji do Finału Konkursu „Młody Prezenter”. Czas trwania sezonu wystawowego Konkursu „Młody Prezenter” jest ustalany tak, by dać czas na sprawne zorganizowanie finału Konkursu na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu i będzie corocznie podawany do wiadomości przed rozpoczęciem sezonu (na oficjalnej stronie Internetowej Związku).
5. Finał Konkursu „Młodego Prezentera”.
5.1. Finał połączony z przyznaniem tytułu „Prezentera Roku” i „Prezenter – Zwycięzca Polski (rok…)”, rozgrywany jest podczas Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Poznaniu.
5.2. Koordynatorem konkursu „Młody Prezenter” jest Komisja Konkursu „Młody Prezenter” powołana przez Zarząd Główny Związku.
5.3. Klasyfikację uczestników prowadzi biuro Zarządu Głównego Związku w oparciu o posiadaną punktację z całego sezonu.
5.4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: półfinał i finał.
5.5. Prezenter z największą liczbą punktów zebranych w ciągu jednego sezonu otrzymuje tytuł „Prezenter Roku” i automatycznie nominację do Finału, zaś drugi w kolejności uzyskanych punktów zostaje „Wiceprezenterem Roku”,
5.6. W oparciu o posiadaną punktację z całego sezonu do startu w półfinale konkursu zapraszanych jest kolejnych 10 prezenterów (bez podziału na grupy wiekowe), którzy w ciągu jednego sezonu zdobyli największą liczbę punktów i zajęli kolejno miejsca od 2 do 11. Zwycięzca półfinału będzie konkurował w finale o tytuł Zwycięzcy Polski z Prezenterem Roku.
5.7. Zwycięzca finału otrzymuje tytuł „Prezenter – Zwycięzca Polski (rok…)” oraz prawo reprezentowania Polski na wystawie Cruft’s w Birmingham, na Wystawie Światowej i na Wystawie Europejskiej. Drugi w finale otrzymuje tytuł „Prezenter – Wicezwycięzca Polski (rok…)”
5.8. Udział w finale nie jest punktowany. Unieważnia sięregulamin zatwierdzony 15.01.2012, powyższy regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia II. Przepisy dotyczące wystaw mających rangę Wystawy Światowej lub Wystawy Europejskiej
1. Konkurs „Młody Prezenter” organizowany jest każdego dnia wystawy w ringu specjalnie przygotowanym do eliminacji konkursu. Jest on niezależny od krajowego systemu konkursu „Młody Prezenter”, a zdobyte na nim osiągnięcia nie są wliczane do rankingu krajowego z powodu odmienności regulaminowych obu konkursów.
2. Jeśli organizatorzy zapraszają różnych sędziów do oceny w kolejne dni wystawy, to eliminacje i wybór półfinalistów danego dnia powinien przeprowadzać ten sam sędzia. W takim wypadku ostateczny finał konkursu powinien prowadzić dodatkowo zaproszony sędzia.
3. Organizowana jest wyłącznie jedna grupa wiekowa między 10 a 17 rokiem życia. Uczestnik konkursu musi mieć w dniu wystawy ukończone 10 lat, a nie może mieć ukończonych 18 lat.
4. Każdy uczestnik musi zgłosić swój udział w konkursie w terminie podanym przez organizatorów, na specjalnym formularzu. Musi wyraźnie podać dzień/dni, w których chce uczestniczyć w konkursie.
5. Każdy prezenter może brać udział każdego dnia w konkursie, o ile dokona takiego zgłoszenia; jednak w przypadku zakwalifikowania się do finału nie może uczestniczyć w następnych dniach konkursowych. W takim wypadku organizator ma obowiązek zwrotu opłaty za uczestnictwo w dniach, z których prezenter musi zrezygnować.
6. Każdego dnia sędzia wybiera w eliminacjach do 10 osób, spośród których w decydującej rozgrywce wybiera trzech najlepszych prezenterów bez przyznawania im lokat.
7. Taka grupa prezenterów – 9 lub 12 osób zależnie od ilości dni trwania wystawy – bierze udział w półfinale, organizowanym w ostatnim dniu wystawy w ringu eliminacji. W półfinale sędzia wybiera od 5 do 10 finalistów.
8. Wybrani finaliści wraz z grupą prezenterów wskazanych przez organizacje narodowe uczestnicząw finale konkursu, który jest jedną z oficjalnych konkurencji finałowych wystawy.
9. Każda organizacja krajowa /narodowa/ ma prawo wysłać swego jednego reprezentanta, najlepszego prezentera swego kraju, który ma prawo uczestnictwa w finale, bez potrzeby uczestnictwa w eliminacjach.
10. Spośród takiej grupy finalistów sędzia dokonuje ostatecznego wyboru 1, 2 i 3 najlepszego młodego prezentera przyznając najlepszemu tytuł „Zwycięzca Europy Młodych Prezenterów” lub „Zwycięzca Świata Młodych Prezenterów”.

Dodaj komentarz

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress